โรงเรียนบ้านท่าเรือ

หมู่ที่ 4 บ้านท่าเรือ ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 82160
โทร. 0-7641-9625

321808096_718021656252271_7562853735945724022_n

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

1082330046-20170630-122312

นางสาวอัจฉรา สอนสั่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านท่าเรือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 71 หมู่ที่ 4 ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา เริ่มจัดตั้งอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 ในการเปิดเรียนครั้งแรกเป็นสาขาของโรงเรียนบ้านพรุใน จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านที่เห็นความสำคัญของการศึกษา ได้รับบริจาคที่ดินจากนายบากาก –นางฉาวพอง ปลูกพืช เนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 52 ตารางวา และราษฎรได้บริจาคเงินเพิ่มอีกคนละ 11 บาท เพื่อจัดซื้อวัสดุในการก่อสร้าง ต่อมาได้ซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีก 3 ไร่ รวมเนื้อที่ 7 ไร่ 1 งาน 52 ตารางวา ขณะนั้นมีครู 3 คน มีนายประยูร วิจิตรนาวี เป็นครูใหญ่คนแรก

วิสัยทัศน์โรงเรียน

“มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม นำใช้เทคโนโลยี สุขภาพดีกันทั่วหน้า ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง คู่เคียงประชาคมอาเซียน ”

พันธกิจ

1) พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
2) ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมไทย
3) สร้างเสริมกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องควบคู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่น
4) สร้างเสริมนักเรียนให้มีสุขภาพดี มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน
5) บูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
6) เตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน