โรงเรียนบ้านท่าเรือ

หมู่ที่ 4 บ้านท่าเรือ ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 82160
โทร. 0-7641-9625

ข้อมูลบุคคลากร

นางสาวอัจฉรา สอนสั่งผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวนิภา ปลูกไม้ดีครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
นางสาวธัญลักษณ์ พันธ์ทิพย์ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางฮาส่าน๊ะ ศรีสมุทรครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวนูรมะฮ แวอูมาครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นายกวิน สุขศิริครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นายภาสกร หวังอีนครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
นายอนุศิษฏ์ ศรีชายครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
นายอุทัย ใจดีวิทยากร
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวสุภัทตรา หยั่งทะเลครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายสมเกียรติ คงรักษ์นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : –
นางสาวชุติมณฑน์ จันสะนาคครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวนรีรัตน์ เบ็ญอ้าหมาดเจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : –

บทความล่าสุด